Geplaatst op

Erfrecht

Erven

Het erfrecht beschrijft twee belangrijke zaken die van belang zijn voor de nabestaanden en de nalatenschap na het overlijden van een erflater: Enerzijds beschrijft het erfrecht het beheer van de erfenis door degenen die daartoe gerechtigd zijn, dat wil zeggen wie de erfrechten heeft . Aan de andere kant verwijst het erfrecht natuurlijk naar alle wetten en regels met betrekking tot erfrecht die moeten worden nageleefd. Wie heeft erfrecht en wat zijn de bepalingen van het erfrecht?

Wat is het erfrecht?

Het erfrecht brengt alle wetten, normen en regels samen die van toepassing zijn wanneer een erflater een nalatenschap nalaat. In gewone taal betekent dit: Als een persoon overlijdt, moet de erfenis worden vereffend en verdeeld. Voor de nalatenschap regelt het erfrecht precies wat bij een erfenis hoort. Bepaalde vragen met betrekking tot erfenis blijven terugkomen. Het erfrecht treedt dus direct in werking op het moment dat iemand overlijdt.

De bepalingen van het erfrecht zijn onder meer:

  • de vaststelling van de erfgenamen
  • wie beheert de erfenis
  • wat wordt geërfd

Erfrecht betekent zowel het erfrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek als het recht van iemands opvolger om zijn of haar nalatenschap te erven.

Wanneer zijn welke regels van toepassing op het erfrecht? Bij overlijden van een persoon moet worden besloten hoe het vermogen en de gehele nalatenschap tussen de erfgenamen wordt verdeeld. Als er geen testament is, treedt het duidelijk geregelde erfrecht in werking, dat ook de erfopvolging omvat en andere belangrijke punten duidelijk van elkaar scheidt. Het erfrecht is verankerd in het Burgerlijk Wetboek en onderverdeeld in verschillende secties.

Erfopvolging

In de erfopvolging wordt precies geregeld aan wie de erfenis en het vermogen en de nalatenschap worden overgedragen. De echtgenoot erft een deel en de nabestaanden het andere deel van de nalatenschap. Als er geen echtgenoot is, is het erfrecht en dus de erfenis van de nabestaanden van toepassing. Het erfrecht van verwanten is bijvoorbeeld verdeeld in eerste orde (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, enz.), tweede orde (ouders van de overledene en hun verwanten, dwz broers en zussen van de ouders, neven, nichten, enz. .), derde orde (grootouders, enz.), vierde orde (overgrootouders, enz.) verdeeld.

Testament

Wie tijdens zijn leven een testament opmaakt, kan het de erfgenamen veel gemakkelijker maken om de erfenis te verdelen. In het testament kan worden geregeld wie de erfenis krijgt en welke aandelen. Als erfgenaam kunt u de erfenis aanvaarden of afwijzen. Het testament kan en moet met de hand worden geschreven en kan tijdens uw leven worden gewaarmerkt door een notaris of worden gedeponeerd bij de bevoegde rechtbank.

Een bijzonder kenmerk van het testament is het erfrecht, dat bij overlijden van de andere contractpartner kan worden aangevochten door één partij, namelijk de nog in leven zijnde contractpartner. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand in het testament is opgenomen die er niet meer bij hoort. Als er bijvoorbeeld een familiegeschil is en de echtgeno(o)t(e) een erfgenaam niet meer kan verwijderen, kan de langstlevende partner dit aanvechten in een erfovereenkomst. Een erfrecht moet notarieel worden vastgelegd.

Het verplichte deel wordt berekend als een of meer erfgenamen expliciet in een testament zijn onterfd door de overledene. Er zijn er die recht hebben op een verplicht deel, zoals echtgenoten of kinderen, die een bepaald deel van de nalatenschap erven, ook als dit in het testament was uitgesloten.

De verklaring van erfrecht wordt dan als document afgegeven wanneer precies is bepaald wie de nalatenschap van een overledene zal erven. De verklaring van erfrecht vermeldt ook aan welke bepalingen de erfgenamen moeten voldoen in een eventueel bestaand testament. De verklaring van erfrecht is vooral belangrijk omdat daarin precies wordt geregeld wie als erfgenaam wordt beschouwd bij alle rechtshandelingen na overlijden.

Het erfrecht beschrijft twee belangrijke zaken die van belang zijn voor de nabestaanden en de nalatenschap na het overlijden van een erflater: Enerzijds beschrijft het erfrecht het beheer van de erfenis door degenen die daartoe gerechtigd zijn, dat wil zeggen wie de erfrechten heeft . Aan de andere kant verwijst het erfrecht natuurlijk naar alle wetten en regels met betrekking tot erfrecht die moeten worden nageleefd. Wie heeft erfrecht en wat zijn de bepalingen van het erfrecht?

Het erfrecht brengt alle wetten, normen en regels samen die van toepassing zijn wanneer een erflater een nalatenschap nalaat. In gewone taal betekent dit: Als een persoon overlijdt, moet de erfenis worden vereffend en verdeeld. Voor de nalatenschap regelt het erfrecht precies wat bij een erfenis hoort. Bepaalde vragen met betrekking tot erfenis blijven terugkomen. Het erfrecht treedt dus direct in werking op het moment dat iemand overlijdt.

Meer informatie over deze materie kunt u onder andere vinden op erfrechtonline.nl.